Eventbetingelser

Aftalens omfang

Spurto.com/MinTilmelding stiller et online salgsværktøj til rådighed for arrangøren og formidler på dennes vegne salg af billetter.

Arrangement informationer

Spurto.com/MinTilmelding kan ikke gøres ansvarlig for mistede data grundet systemnedbrud, svigt i egne systemer, svigt i underleverandørers systemer eller lignende.

Arrangøren accepterer, at Spurto.com/MinTilmelding opbevarer information om arrangøren og arrangørens arrangementer. Arrangøren har ansvaret for at oplysninger, der videregives til deltagerne er korrekte og fyldestgørende.

Arrangøren kan frit ændre i egne arrangementer, så længe der ikke er nogen tilmeldte. Visse oplysninger låses af systemet efter første deltager har registreret sig.

Immaterielle rettigheder

Arrangøren indestår for, at det af arrangøren anvendte materiale, f.eks. tekst og billeder ikke krænker tredjemands rettigheder.

Rejses der sag mod Spurto.com/MinTilmelding med påstand om retskrænkelse, giver Spurto.com/MinTilmelding arrangøren skriftlig meddelelse via e-mail herom, og arrangøren overtager kontrollen med sagen og samtlige hermed forbundne omkostninger. Arrangøren er pligtig til i enhver henseende at skadesløsholde Spurto.com/MinTilmelding for enhver ekstern omkostning i forbindelse med sagen, herunder omkostninger til egen advokat m.v. samt sagsomkostninger, som måtte blive tilkendt vedkommende sagsøger.

Aflysning

Aflyser arrangøren sit arrangement skal denne sørge for også at aflyse eventen på Spurto.com/MinTilmelding.dk inden arrangementet ellers planlagte start, således at Spurto.com/MinTilmelding kan tilbageføre billetkøberne deres penge hurtigst muligt. Billet- og betalingsgebyrer tilbageføres ikke, og gebyr til betalingsformidler for kreditering fratrækkes beløbene.

Priser og gebyrer

Arrangøren fastsætter den vejledende udsalgspris for sine billetter.

Spurto.com/MinTilmelding er berettiget til at opkræve et billetgebyr hos billetkøbere, som alene tilfalder Spurto.com/MinTilmelding. Spurto.com/MinTilmelding fastsætter til enhver tid gebyrets størrelse. Der vil som udgangspunkt aldrig være gebyr på gratis billetter.

Kort-/betalingsgebyr vil blive opkrævet hos billetkøbere. Aktuelle satser kan ses på Nets.dk.

Afregning

Ved formidling af salg af billetter modtager Spurto.com/MinTilmelding betaling fra billetkøberen.

Spurto.com/MinTilmelding skal i tilfælde af aflysning kunne refundere billetkøberen købesummen. Spurto.com/MinTilmelding udbetaler billettens pris til arrangøren fratrukket ekstra tilkøb, eventuelle fordringer fra Nets eller anden betalingsformidler m.m., under forudsætning af at arrangementet er gennemført og købet er effektueret, således at billetkøberen kan fastholdes på købet. Endelig udbetaling til arrangøren foretages derfor efter arrangementets gennemførelse. Udbetaling forfalder til betaling senest 5 bankdage efter arrangementets afslutning. Ved større arrangementer kan der laves aftale om aconto udbetalinger.

Såfremt arrangøren ikke gennemfører arrangementet, er arrangøren, arrangørens konkursbo eller den eller de som arrangøren måtte have transporteret rettighederne til i henhold til denne kontrakt ikke berettiget til noget vederlag for det/de aflyste/ikke gennemførte arrangementer og Spurto.com/MinTilmelding refunderer købesummen med fradrag af billet-, betalings- og ekspeditionsgebyrer til billetkøberen.

Arrangøren kan ikke rejse krav overfor hverken Spurto.com/MinTilmelding eller Billetkøber om betaling af noget beløb i anledning af ikke gennemførte arrangementer.

Spurto.com/MinTilmelding er ikke forpligtet til at forrente noget beløb over for hverken Arrangøren eller Billetkøberne.

Ansvarsdeling

Spurto.com/MinTilmelding er alene formidler af billetsalg og påtager sig intet ansvar over for billetkøberne for arrangørens eventuelle betalingsstandsning, konkurs, aflysning af arrangementer eller for eventuelle reklamationer fra billetkøber over kvaliteten af arrangementet eller andre forhold vedrørende arrangementet, herunder aflysning.

Arrangøren er eneansvarlig for rigtigheden og lovligheden af de oplysninger, der meddeles til Spurto.com/MinTilmelding og videregives af denne til billetkøberne.

Modtager Spurto.com/MinTilmelding opkrævning fra Nets eller anden betalingsformidler på tilbagebetaling af kortbetaling fx. pga. af kortmisbrug hos en billetkøber, viderefaktureres beløbet til arrangøren. Beløbet vil blive modregnet i arrangørens tilgodehavende beløb. Såfremt arrangøren ikke har noget tilgodehavende beløb hos Spurto.com/MinTilmelding skal arrangøren inden 7 dage betale Spurto.com/MinTilmelding det fakturerede beløb.